27 kwietnia 2018

Ubezpieczenie Cyber

Ubezpieczenie Cyber – kompleksowe ubezpieczenie ryzyka zarządzania informacją i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników, osób trzecich.

Pobierz wniosek

W dniu 4 maja 2016r. w Dzienniku Urzędowym UE L 119 zostały opublikowane oficjalne teksty aktów prawnych składających się na reformę ochrony danych, w tym:

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa „Solon” Bogusław Cieśla jest w posiadaniu pełnomocnictwa do dystrybucji produktu ubezpieczeniowego pod nazwą 'Ubezpieczenie Cyber’ sygnowanym na terenie RP przez jedno z najpotężniejszych Towarzystw Ubezpieczeniowych na świecie Lloyd’s.

Serdecznie polecamy zwarcie ochrony ubezpieczeniowej 'Cyber’ poprzez Kancelarię „Solon” ponieważ:

 • ryzyko awarii systemu informatycznego oraz wycieku lub utraty danych (cyfrowych i innych) – dotyczy każdego,
 • inne polisy dotychczas funkcjonujące na rynku polskim nie obejmują ryzyk ubezpieczeniowych tego rodzaju,
 • to jedyna polisa pokrywająca wszystko co istotne: kary – w tym nakładane przez RUODO i operatorów kart płatniczych, koszty obrony oraz koszty naprawy systemów IT, utracone zyski, a w końcu odpowiedzialność cywilną, w tym także wobec własnych pracowników.

 

W jednym pakiecie ubezpieczeniowym ochroną objęta jest:

Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony za wyciek lub utratę danych.

Polisa 'Cyber’ definiuje „prywatność” pełniej niż wynika to z Ustawy o ochronie danych osobowych. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko odpowiedzialność za nielegalny wyciek danych osobowych (w tym danych wrażliwych) oraz firmowych danych poufnych, lecz także odpowiedzialność wynikającą z wszelkiego naruszenia prawa do prywatności, prawa do wizerunku itp. To ważne, bo ujawnione dane mogą nie spełniać ustawowych definicji danych osobowych – dlatego polisa 'Cyber’ rozszerza ochronę tak, by pokryć tę lukę.

Kary w przypadku naruszenia prawa do prywatności.

Zapewnia zwrot kar i grzywien nałożonych w konsekwencji postępowań regulacyjnych o naruszenie prywatności. Dotyczy to także naruszenia polskiego lub zagranicznego prawa dotyczącego ochrony danych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych – w tym kar nałożonych przez GIODO. Pokryte są także koszty obrony w takich postępowaniach.

Koszty naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Zapewnia zwrot wydatków poniesionych na skutek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych – tak klientów, jak i pracowników Ubezpieczonego. Naruszenie danych może polegać na ich utracie, ujawnieniu, uszkodzeniu, kradzieży, wycieku itd.

Pokryte są koszty:

 • agencji Public Relations (PR) wynajętych do zapobieżenia lub ograniczenia szkód w wizerunku,
 • badań z zakresu kryminalistyki informatycznej oraz usługi prawnej służącej ustaleniu obowiązków Ubezpieczonego wynikających z przepisów o ochronie danych,
 • wymaganego prawem powiadomienia dotkniętych zagrożeniem klientów,
 • monitorowania i podtrzymywania poziomu ich zaufania

Polisa może pokryć koszty powiadomienia klientów również wtedy, gdy Ubezpieczony nie mając takiego obowiązku uzna, że zmniejszy tym szkody na wizerunku. Wymaga to jednak uprzedniej zgody Ubezpieczyciela.

 

 

Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w razie naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Zakres obejmuje odpowiedzialność za:

 • brak możliwości korzystania z systemu IT Ubezpieczonego przez klientów i inne uprawnione osoby trzecie,
 • bezprawny dostęp do tego systemu, jego wykorzystanie lub dopuszczenie do fałszywej z niego komunikacji (np. 'phishing’) umożliwiające zainfekowanie, kradzież, wykasowanie lub uszkodzenie danych, bądź umożliwiające atak na system lub usługę sieciową osoby trzeciej w celu uniemożliwienia ich działania,
 • dopuszczenie do rozsyłania wirusa z systemu IT Ubezpieczonego

 

Dodatkowo polisa 'Cyber’ może obejmować:

Pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim (Cyber wymuszenie).

Polisa zapewnia środki finansowe na przeciwdziałanie celowemu:

 • wprowadzeniu szkodliwego wirusa do systemu IT Ubezpieczonego,
 • przerwaniu pracy tego systemu,
 • zniekształceniu, niszczeniu lub rozpowszechnianiu danych osobowych lub poufnych informacji firmowych przez działającą umyślnie osobę trzecią.

Obejmuje:

 • koszty oceny tego zagrożenia i adekwatnej reakcji na nie (honoraria specjalistów ds. zarządzania kryzysowego),
 • refundację wymuszonej oraz uzasadnionej ekonomicznie płatności na rzecz osoby faktycznie mogącej dokonać powyższych czynów.

 

Pokrycie kosztów odtwarzania danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym np. włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

Zwraca utracony zysk i koszty poniesione na skutek naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do:

 • zakłócenia pracy systemu IT lub jego awarii,
 • braku możliwości dostępu i korzystania z niego przez uprawnione osoby.

Pokrywa także koszty przywrócenia lub odtworzenia zasobów cyfrowych (ale nie sprzętu komputerowego) do stanu bezpośrednio do szkody.

 

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje:

Odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)

Polisa 'Cyber’ zapewnia również Assistance pozwalający Ubezpieczonemu zareagować optymalnie i niezwłocznie po zidentyfikowaniu zdarzenia. To szczególnie ważne dla podmiotów małych i średnich, które nie dysponują zasobami niezbędnymi do samodzielnego uporania się z Cyber zagrożeniem.

Pobierz warunki ubezpieczenia.