Przejdź do treści

Czas na rower

Coraz lepsza pogoda sprawia, że coraz częściej korzystamy z możliwości jazdy na rowerze m.in. na wycieczki rowerowe, do pracy, szkoły, po zakupy. Jazda na rowerze daje nam wiele korzyści np. zdrowotnych, jesteśmy też bardziej “eko”. Oczywiście korzystanie z roweru, może też wiązać się z mniej przyjemnymi zdarzeniami. Może zdarzyć się, że uszkodzeniu ulegnie rower, my sami, a także inne osoby lub rzeczy. Możemy się tego ustrzec, może nie tyle przed samymi zdarzeniami, ale konsekwencjami z nimi związanymi.

OC Rowerzysty

Rowerem jeździmy po drogach, ulicach, ścieżkach rowerowych, a także chodnikach. Gdziekolwiek byśmy się nie poruszali, obowiązują nas takie same przepisy jak innych uczestników ruchu. W Polsce nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez rowerzystów, ale posiadanie takiej polisy zapewnia nam ochronę przed pewnymi konsekwencjami tych zdarzeń. Podczas jazdy może zdarzyć się, że próbując ominąć jakąś przeszkodę zahaczymy zaparkowany pojazd. Możemy również zderzyć się z innymi rowerzystami, osobami lub pojazdami będącymi w ruchu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2020 rowerzyści spowodowali 1396 wypadków.

Źródło: https://stat.gov.pl/

Jeżeli wina będzie leżeć po naszej stronie, musimy pokryć koszty związane z naprawą wyrządzonych uszkodzeń. Koszty mogą być bardzo wysokie, jeżeli będziemy musieli pokryć koszty leczenia potrąconej osoby lub naprawy uszkodzeń pojazdu. Cena takiego ubezpieczenia OC nie jest wysoka, a ochroni nasz portfel przed dodatkowymi kosztami.

Ubezpieczymy odpowiedzialność cywilną rowerzystów za spowodowane nieumyślnie szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru i/lub przyczepki rowerowej. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym, a zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia. Ochroną objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek rażącego niedbalstwa.

Źródło: https://tuw.pl/oferta/osoby-fizyczne/oc-rowerzysty/ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”

NNW Rowerzysty

Podczas jazdy na rowerze jesteśmy narażeni na urazy i choćbyśmy mieli najlepsze umiejętności w pewnych sytuacjach jest to nieuniknione. Przykre konsekwencje takich sytuacji wiążą się z koniecznością pomocy medycznej, zakupem środków opatrunkowych lub ortopedycznych. Podczas jazdy rowerzysta może zostać także pogryziony przez psa lub ukąszony przez owada. W takich sytuacjach dobrze mieć wykupioną polisę NNW, zapewni ona środki pieniężne, które mogą w pewnym stopniu zrekompensować poniesione wydatki

Ubezpieczamy rowerzystów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem roweru. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu urazów ciała i na wypadek śmierci oraz dzienną dietę za pobyt w szpitalu na skutek wypadku. Dodatkowo ochroną objęty jest zwrot niezbędnych kosztów leczenia, w tym pomoc medyczna, pomoc ambulatoryjna, transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, leczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu leków i środków opatrunkowych.

Źródło: https://tuw.pl/oferta/osoby-fizyczne/nnw-rowerzysty/ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”

Casco roweru

Kolejnym elementem, który może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową jest sam rower lub przyczepka rowerowa. W wyniku nieprzywidzianego wypadku rower może zostać uszkodzony lub zniszczony. Może być tak, że koszty naprawy są znaczne, zwłaszcza jeżeli posiadamy rower o większej wartości. Polisa obejmująca ochroną takie zdarzenia zapewni nam środki na pokrycie napraw lub zakup roweru. W ramach takiego ubezpieczenia może zostać również włączona ochrona na wypadek kradzieży lub rabunku.

Ubezpieczamy rowery i przyczepki rowerowe od szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas ich użytkowania i przechowywania oraz utracie na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży z terenu posesji lub innego ogólnie dostępnego miejsca. Ochroną objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W granicach sumy ubezpieczenia odpowiadamy również za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną.

Źródło: https://tuw.pl/oferta/osoby-fizyczne/casco-roweru/ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”

Dokumenty do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.